tapeta Moderního Webu

Operátory PHP

3D
2D

Operátory

Operátory jsou základem pro práci v PHP.

Aritmetické

$a + $b;
$a - $b;
$a * $b;
$a / $b;
$a % $b;

Jedná se o klasické sčítání, odčítání, násobení a dělení... snad jen % znamená zbytek po dělení.

Řetězové

$promenna = "123"."456"; // výsledná hodnota je 123456
$promenna .= "789";    // výsledná hodnota je 123456789 

Výsledky platí jen v případě, že jsou v jednom skriptu. Což v tomto případě jsou.

Přiřazovací

$promenna = 10 // promenna se rovná 10 
$promenna += 10 // promenna se rovná 10 + 10 tedy 20
$promenna *= 10 // promenna se rovná 20 * 10 tedy 200
$promenna /= 10 // promenna se rovná 200 / 10 tedy 20
$promenna .= 10 // promenna se rovná 20 a 10 tedy 2010

Vše platí za předpokladu, že je stejná promenna. V tabulce můžeme pod poznámkou nádherně vidět průběžné propočítávání.

Inkrement a dekrement

$inkrement = 10;
$inkrement++;
// výsledek 11

$dekrement = 10; $dekrement--; // výsledek 9

Jednoduše se přičte jedna a nebo jedna odečte.

Logické

 $a && $b;  // obě proměné jsou pravdivé 
 $a AND $b;  // obě proměné jsou pravdivé 
 $a || $b;  // aspoň jedna proměnná je pravdivá 
 $a OR $b;  // aspoň jedna proměnná je pravdivá 
 ! $a;    // pravdivá pokud proměnná není pravdivá 
 NOT $a;   // pravdivá pokud proměnná není pravdivá 
 $a XOR $b;  /* pravdivá jestli je jen jedna proměnná 
         pravdivá, nikdy ne obě */         

Používá se ve složitějších funkcích, cyklech či logických příkazech a operacích.

Rovnost (ekvivalence)

 $a == $b;  // je schodné 
 $a != $b;  // není schodné 
 $a === $b;  // jsou identické 

Jedná se o logickou rovnost. V případě $a = $b dochází k matematickému přiřazení. Tj. scriptu říkáte, že $a bude stejné jako $b. V případě logkcé operace dochází k porovnání. Něco ve stylu příkazu: Zjisti zda jsou proměnné $a a $b schodné (tedy zápis $a == $b).

Porovnání

 $a < $b;  // Menší než 
 $a > $b;  // Větší než 
 $a <= $b; // Menší nebo rovno 
 $a >= $b; // Větší nebo rovno 

Jedná se o porovnání matematické. Porovnávat by se měli tedy číselné hodnoty.

Bitové

 $a & $b; // a 
 $a | $b; // nebo 
 $a ^ $b; // XOR 
 ~ $b;   // negace 
 $a << $b; // Posun doleva 
 $a >> $b; // Posun doprava 

Operátory manipulují s bity. K použití těchto operátotů je třeba znalost binárních reprezentací.


moderniweb.com © 2018