Obchodní a licenční podmínky

 

Na veškerý software se vztahuje autorský zákon.


Jakékoli kopírování, či prodej kopií a to i upravených je zakázáno.


Kopírování softwaru v rámci jedné ucelené webové prezentace je povoleno.


Upravování a přepisování zdorojového kódu, popř. jeho rozšiřování o další části je povoleno.


Prodej třetí straně za účelem provozu osobní, firemní, nebo komerční prezentace je povoleno.

------------------------------------------------

1. Provozovatel (prodávající, dodavatel, autor)

Jiří Lex
Vlhlavy 23
373 41  Hluboká nad Vltavou
Česká republika

IČ:01367161
DIČ: (neplátce DPH)

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Magistát města České Budějovice.

2. Základní ustanovení

Předmětem těchto webových stránek je nabídka internetových služeb spojených s elektronickou distribucí softwaru.

Odběratel je seznámen se základními či doplňkovými informacemi pomocí webu www.moderniweb.com, případně pomocí individuální e-mailové či telefonické komunikace. Získané informace či podmínky tímto akceptuje.

Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu svých služeb.

V cenách služeb nejsou zahrnuty případné individuální úpravy, instalace a jiné manipulace.

3. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Odběratel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Osobní nebo přihlášovací údaje odběratele nejsou poskytovány třetím osobám.

Registrační číslo dodavatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00048053.

Datem registrace 10.7.2013

 4. Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami softwaru ze strany odběratele po okamžiku prodeje.

Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.

Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného softwaru na software třetích stran.

Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto či smluvně ustanoveno.

Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na realizované grafické a programátorské práce, jakožto jednotlivé designy, šablony a úpravy.

5. Práva a povinnosti odběratele

Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.

Odběratel bere za veškerý poskytnutý, nebo zaslaný obsah dodavateli, veškerou právní i morální zodpovědnost.

Odběratel je povinen přihlašovací údaje, které mu byly zaslány dodavatelem, zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s použitím dodavatelem přidělených přihlašovacích údajů.

Odběratel je oprávněn přihlašovací údaje měnit.

Odběratel získává zakoupením služby nebo softwaru jednu licenci pro použití pro jedenu ucelenou webovou prezentaci není-li uvedeno či sjednáno jinak.

Odběratel není oprávněn zakoupený softwar kopírovat, či prodávat kopie a to i upravené.

Odběratel je oprávněn kopírovat a upravovat zakoupený softwar v rámci jedné ucelené webové prezentace.

Odběratel je oprávněn prodávat zakoupený softwar třetí straně za účelem provozu osobní, firemní, nebo i komerční prezentace.

6. Uzavření smlouvy

Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem potvrzení e-mailové objednávky odběratelem.

Závaznou objednávkou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.

Distribuce softwaru objednaného na www.moderniweb.com je realizována elektronicky zasláním na e-mail, který dodavatel uvedl v objednávkovém formuláři.

7. Reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

8. Schoda a rozpory s kupní smlouvou

Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný software či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.

V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. Odstoupení od kupní smlouvou

Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §53 odst.7 občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

Software distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.

Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě neodborného použití softwaru či úpravy a v případě individuálních funkčních úprav.

Při nesoučinnosti či neposkytnutí přístupů na server při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká odběrateli nárok na odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

10. Licenční ujednání

Licence se sjednává pro jedenu ucelenou webovéu prezentaci, nebo jednu doménu, není-li uvedeno či sjednáno jinak.

Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence uděluje dodavatel odběrateli licenci k výkonu práva užívat dodaný software.

Odběratel je oprávněn udělit tolik podlicencí kolik vlastní licencí k sowtwaru zakoupeném od dodavatele.

Odběratel je oprávněn zpoplatněný software pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám.

Odběratel není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito obchodmími podmínkami.

Odběratel a případně jím pověřené třetí osoby jsou oprávněni ke zdrojovým souborům přistupovat pouze za účelem jejich editace.

Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.

Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží dodavateli. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva dodavateli a tvůrci software. Odběrateli nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám dodavatele nebo třetích osob. Bez souhlasu dodavatele.

Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Pokud odběratel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

V případě zásahu odběratele do autorských práv dodavatele vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok dodavatele na náhradu škody způsobené zásahem odběratele do autorských práv dodavatele, není zaplacením smluvní pokuty odběratelem dotčen.

Vedle nároku na smluvní pokutu má dodavatel v případě zásahu odběratele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

11. Fakturace

Novela zákona č. 179/2013 Sb. s účinností od 1. července 2013 určuje pravidla splatnosti faktur a úroky z prodlení.

Datum splatnosti faktur je 7 dní. Pokud není domluveno jinak.

V případě dlouhodobé spolupráce se vystavuje faktura každý patnáctý den v měsíci.

Nejpozdější termín splatnosti faktur je 30 dní od data vystavení faktury.

V případě dohody je možné prodloužit splatnost až na 60 dní od data vystavení.

V případě zpoždění platby delší jak 7 dní od data splatnosti dochází k omezení či pozastavení prací pro splátce na nejnutnější údržbu a úkony na projektech splátce do doby než bude faktura uhrazena.

V případě zpoždění platby delší jak 14 dní dochází k ztrátě všech bonusů a slev za dlouhodobou spolupráci, které je možné znova získat až další fakturační období dle stanovených podmínek získání slev a bonusů.

V případě neproplacení faktury do 30 dnů (popř 60 dnů) od data vystavení se účtuje každý den maximálně 8% z dlužné částky.

12. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.12.2015.


Dotazy a objednávky

Our hotline is available 24/7

Telefon:723 739 156

Kontaktujte naši zákazníckou linku